Ông Michael Hackett

Ông Michael Hackett, Phó tổng giám đốc cấp cao, đào tạo và tư vấn

Ông Michael Hackett là Phó Tổng Giám Đốc và cũng là người đồng sáng lập công ty LogiGear. Michael đã làm việc cho nhiều công ty nổi tiếng như Palm Computing, Oracle, CNET, Partners Healthcare, ADP, Electronics for Imanging, Adobe Systems, The Learning Company và The Well Produce, kiểm thử và phát hành những ứng dụng dành cho từ năng suất doanh nghiệp và thương mại điện tử cho đến giáo sư giảng dạy cho những bộ môn về truyền thông bằng tiếng Anh cũng như vô số những ngôn ngữ khác.

Ông là đồng tác giả của 2 quyển sách về kiểm thử phần mềm, những ứng dụng trong kiểm thử trên web và kế hoạch kiểm thử dành cho di động và hệ thống Internet-Based (Wiley, 2nd ed. 2003), gồm phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật và quyển sách Kiểm thử phần mềm tự động toàn cầu (HappyAbout, xuất bản năm 2006).

Michael hiện nay nằm trong ban cố vấn và giảng dạy cho bộ môn quản lý và kỹ sư chất lượng phần mềm tại đại học mở California Santa Cruz. Ông đồng thời mang chương trình kiểm thử Sillicon Valley trong chuyên môn của mình đến 10 đất nước trên thế giới.

 
Diễn giả